Nieuwe Pomander airconditioner

 

'Magenta - de liefde van boven’

Sleutelwoorden:
Wanneer ik mij omhul met deze heilige stof voor mijzelf, heb ik mijzelf lief en voel ik de liefde van boven.
(Origineel: As I offer this sacred substance to myself, for myself, I love myself and feel the love from above)
Fragrance/geur: Bloemig, aromatisch.

Essentiële Oliën: Rozengeranium, Ylang Ylang, Roos

Kristal Energieën: Rozenkwarts, Watermeloen Toermalijn

Chakra: 8ste boven de kruin en de Ziele Ster.

Kwaliteiten: Brengt de energie van onze ziel in het lichamelijke. Het gevoel dat boven ons, boven de kruin de bron van liefde is.

Deze Pomander werkt als een herinnering dat wij toegang hebben tot de liefde van boven.
Daadwerkelijk betekent dit dat wij de mogelijkheid verwelkomen om in alles wat wij doen onze liefde en aandacht te brengen. Wanneer wij oefenen liefde in kleine dingen te brengen, zou dat vanzelf ook bij grote dingen kunnen gebeuren. Het gebruik van deze Pomander zou ons kunnen helpen om met onze essentie, met onze kern in aanraking te komen.


Uittreksel uit ‘Novembernieuws van de Aura-Soma International Academy of Colour Technologies AS I ACT'

Aura-Soma Products is verheugd aan te kondigen dat de airconditioner reeks met de nieuwe Magenta Pomander is uitgebreid.
De airconditioners bevatten dezelfde 49 kruid ingrediënten van als de persoonlijke Pomanders (de 25ml) in hoeveelheden die gerelateerd zijn aan de energie van de specifieke kleur - hier magenta. Onder de dertien kristal essences zijn de rozenkwarts, opaal, rebellie en watertoermalijn. Misschien zijn de meest noemenswaardige oliën en bloesemextracten wel de delicate en zoete geuren van de roos en ylang yang.

Terwijl de persoonlijke Pomanders onze persoonlijke ruimte ondersteunen, zijn de air conditioners ontworpen om het milieu van onze omgeving te ondersteunen en in kwaliteit te verhogen. Hun formulering is sterker dan die van de persoonlijke Pomanders omdat zij niet ontworpen zijn voor persoonlijk gebruik. Door hun verhoogde energetische eigenschappen zijn een paar korte spraytjes nodig om de ruimte op te frissen, te zuiveren, lichter te maken en de energie te transformeren en te versterken. Zij kunnen onmiddellijk op allerlei manieren support bieden in in huiselijke omgeving en professionele instellingen; leef- en slaapkamers, behandel- en consultatie ruimtes, op kantoor, tijdens workshops etc. Hun toepassingen om onze omgeving te verbeteren is nagenoeg grenzeloos.

Net als de Pomanders hebben de air conditioners dezelfde kleur attributen zodat je precies die specifieke eigenschappen en energieën kunt kiezen die je in jouw omgeving wenst aan te brengen.

De nieuwe Magenta Pomander wil helpen om de energie van liefde voor kleine dingen in de wereld om ons heen te brengen. Liefde in het alledaagse leven zou ons kunnen ondersteunen wanneer wij een attitude van liefde en zorg in alles ontwikkelen wat wij doen. Zo verbinden we ons met onze diepste kwaliteit. Het is ook een reminder dat de Liefde van Boven op ieder moment voor ons aanwezig is - in het bijzonder wanneer wij oog in oog staan met de meest uitdagende situaties die het leven ons biedt. Vaak en regelmatig gebruik van de magenta energie - zij het persoonlijk of in onze ruimte - zou ook kunnen helpen om een gevoel van diepe dankbaarheid te ontwikkelen voor alles wat wij ervaren.

Liefde in de kleine dingen… Voedingsbodem voor de Ziel
In de begindagen teelde Vicky veel planten en kruiden in haar eigen tuin, die zij zorgvuldig selecteerde en combineerde voor de producten van Aura-Soma. Mike nam dit eenvoudige begin en ontwikkelt het voortdurend verder op de biologisch-dynamische landerijen van wat wij nu kennen als Shire Farm.
Het werk op Shire Farm reflecteert Mikes passie niet alleen voor biologisch-dynamische landbouw, maar ook voor herbebossing en een ‘bodem tot ziel’ benadering. Dat brengt de zorg voor en de vitaliteit van de aarde in verbinding met het planetaire welzijn.

Een deel van het rozenextract in de Magenta Pomander komt uit de van hand uitgekozen bladeren van de rozenstruiken achter de gebouwen van Aura-Soma Products. Veel van deze prachtige struiken groeien daar al ruim twintig jaar. De foto’s tonen sommige van deze rozenstruiken en vers geoogste rozenbladeren. De bladeren vormen de basis voor een tinctuur die wij zowel in de formule van de Magenta Pomander als in andere producten van Aura-Soma en AEOS terugvinden.

 

p662

 

Waarom Roos? Omdat roos in het bijzonder goed is voor het versterken van eigenwaarde, zelfverzekerdheid en positiviteit. Misschien is precies dat de reden, waarom de roos tot een van de meest populaire bloemen behoort om aan geliefden te sturen.

 

 

Greetings


Aura-Soma Products are excited to announce the release of the new Magenta Pomander into the Air Conditioner range. The Air Conditioners contain the same ingredients of the 49 herbal extracts as the personal Pomanders (often referred to as the 25ml) in quantities that relate to the predominant energy of the specific colour, in this case Magenta. Amongst the thirteen crystal essences contained within this Pomander are Rose Quartz, Opal, Rubellite and Watermelon Tourmaline and perhaps the most noticeable of the blend of oils and flower extracts are the delicate and sweet scents of Rose and Ylang Ylang.

 

p661
While the personal Pomanders can offer support for our personal space the Air Conditioners are designed to support and enhance our environmental space. Their formulation is stronger than the personal Pomanders as they are not designed for personal use. Because of their enhanced energetic properties only a few short sprays are required in order to freshen, cleanse, lighten, invigorate or transform the energy of our space. They can offer an immediate support in all manner of domestic or professional settings; living and sleeping areas, treatment or consultation rooms, work environments, during workshops etc. Their use to enhance whatever environment we might find ourselves in is almost limitless.

As with the personal Pomanders, the Air Conditioners have the same colour attributions which enable you to be very specific about the energies you wish to introduce into your environment.

The new Magenta Pomander will help to bring the energy of love in the little things into the world around us. Bringing love into the everyday may support us in developing an attitude of love and caring in all that we do as we connect with our deepest quality. It is also a reminder that in each moment, the Love from Above is available to us, offering support particularly when we meet some of the most challenging situations that life presents us with. Frequent and regular use of the Magenta energy, either personally or within our space, may also help to develop a deep sense of gratitude for all that we experience.


Love in the little things... Soil to Soul


In the early days Vicky would grow and hand pick many of the plants and herbs she combined within the products of Aura-Soma in her own garden. Mike has taken that simple beginning and continues to develop it today within the biodynamic lands that are owned by Aura-Soma and that are now collectively known as Shire Farm.
The work done at Shire Farm is reflective of Mikes passion not only for biodynamic farming, but also for reforestation and a soil to soul approach which links the care and vitality of the earth to personal and planetary wellbeing.

Some of the Rose extract contained within the Magenta Pomander is derived from the petals handpicked from the rose bushes behind the Aura-Soma production site. Many of these beautiful bushes have been there in excess of twenty years. The images below show some of the rose bushes and the freshly harvested rose petals. The petals form the basis of a tincture that is included in the Magenta Pomander formulations as well as some of the Aura-Soma and AEOS products.


p662
Why Rose? Because it is particularly good for increasing self-esteem, confidence and positivity. This is perhaps what makes roses the most popular flower to send to loved ones.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.